پرینت

امکان صادرات خدمات تخصصی افتا به کشورهای همسایه فراهم است

on .

امکان صادرات خدمات تخصصی افتا به کشورهای همسایه فراهم استمدیرکل نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما) گفت: امکان صادرات خدمات تخصصی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات توسط ایران به کشورهای همسایه وجود دارد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای