پرینت

آذری جهرمی با قرار تامین کیفری آزاد است

on .

آذری جهرمی با قرار تامین کیفری آزاد استسخنگوی قوه قضائیه گفت: آذری جهرمی احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، چون آخرین دفاعیات از او اخذ نشده، شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای