بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

هاست لينوکس(خارج) - LAC100
شروع از 100,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(خارج) - LAC200
شروع از 250,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(خارج) - LAC500
2,500,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(خارج) - LAC1000
شروع از 3,500,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(خارج) - LAC2000
شروع از 8,000,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(خارج) - LAC5000
شروع از 17,000,000 ريال شش ماهه