بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

گواهینامه DV-SSL شخصی - یک ساله
9 $ سالانه
تعداد - نامحدود
شرکت صادر کننده - لهستان
تعداد دامنه - یک دامنه
صدور آنی - دارد دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - ندارد ندارد
گواهینامه DV-SSL شخصی - Wildcard
45 $ سالانه
شرکت صادر کننده - لهستان
تعداد دامنه - یک دامنه
صدور آنی - دارد دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود دارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - ندارد ندارد
گواهینامه OV-SSL سازمانی - یکساله
30 $ سالانه
تعداد - نامحدود
شرکت صادر کننده - لهستان
تعداد دامنه - یک دامنه
درج نام سازمان در گواهینامه
صدور آنی - 2 روز کاری دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - دارد ندارد
گواهینامه OV-SSL سازمانی Wildcard - یکساله
85 $ سالانه
تعداد - نامحدود
شرکت صادر کننده - لهستان
تعداد دامنه - یک دامنه
درج نام سازمان در گواهینامه
صدور آنی - 2 روز کاری دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود دارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - دارد ندارد