هاستینگ لینوکس خارج - پرسرعت

هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC100

1 MB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل

هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC200

200 MB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل

هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC500

500 MB فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل

هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC1000

1 گیگ(GB) فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل

هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC2000

2 گیگ(GB) فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل

هاست لينوکس(خارج-پرسرعت) - LAHC5000

5گیگ(GB) فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل

هاست لینوکس(خارج-پرسرعت)-LAHC10G

10 گیگ(GB) فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود ساب دامنه
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل