بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

هاست لينوکس(ايران) - LIR100
شروع از 200,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(ايران) - LIR200
450,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(ايران) - LIR500
شروع از 1,800,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(ايران) - LIR1000
2,500,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(ايران) - LIR2000
2,900,000 ريال شش ماهه
هاست لينوکس(ايران) - LIR5000
شروع از 4,500,000 ريال شش ماهه
هاست لینوکس ایران سی پنل - LCIR2000
2,900,000 ريال شش ماهه
هاست لینوکس(ایران) - LIR10G
5,000,000 ريال شش ماهه