بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

هاست ويندوز(ايران) -WIR100
شروع از 200,000 ريال شش ماهه
هاست ويندوز(ايران) -WIR200
شروع از 250,000 ريال شش ماهه
هاست ويندوز(ايران) -WIR500
شروع از 1,200,000 ريال شش ماهه
هاست ويندوز(ايران) -WIR1000
شروع از 2,200,000 ريال شش ماهه
هاست ويندوز(ايران) -WIR2000
شروع از 4,100,000 ريال شش ماهه
هاست ويندوز(ايران) -WIR5000
شروع از 5,100,000 ريال شش ماهه
هاست ويندوز(ايران) -WIR10000
5,000,000 ريال شش ماهه