گواهینامه SSL

گواهینامه DV-SSL شخصی - یک ساله

تعداد - نامحدود
شرکت صادر کننده - لهستان
تعداد دامنه - یک دامنه
صدور آنی - دارد دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - ندارد ندارد

گواهینامه DV-SSL شخصی - Wildcard

شرکت صادر کننده - لهستان
تعداد دامنه - یک دامنه
صدور آنی - دارد دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود دارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - ندارد ندارد

گواهینامه OV-SSL سازمانی - یکساله

تعداد - نامحدود
شرکت صادر کننده - لهستان
تعداد دامنه - یک دامنه
درج نام سازمان در گواهینامه
صدور آنی - 2 روز کاری دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - دارد ندارد

گواهینامه OV-SSL سازمانی Wildcard - یکساله

تعداد - نامحدود
شرکت صادر کننده - لهستان
تعداد دامنه - یک دامنه
درج نام سازمان در گواهینامه
صدور آنی - 2 روز کاری دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود دارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - دارد ندارد