گواهینامه SSL

گواهینامه SSL شخصی - یک ساله

نامحدود - تعداد
لهستان - شرکت صادر کننده
یک دامنه - تعداد دامنه
صدور آنی - دارد دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - ندارد ندارد

گواهینامه SSL شخصی - دو ساله

لهستان - شرکت صادر کننده
یک دامنه - تعداد دامنه
صدور آنی - دارد دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - ندارد ندارد

گواهینامه SSL شخصی - سه ساله

نامحدود - تعداد reissue
لهستان - شرکت صادر کننده
یک دامنه - تعداد دامنه
صدور آنی - دارد دارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - ندارد ندارد

RapidSSL یک ساله

۳٫۳۸۰٫۰۰۰ ريال تعرفه دو سال
۵٫۵۷۰٫۰۰۰ ريال تعرفه سه سال
نامحدود - تعداد reissue
آمریکا- شرکت صادر کننده
یک دامنه - تعداد دامنه
صدور آنی - ندارد ندارد
پشتیبانی از دامنه ایرانی-IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز - نداردندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور - ندارد ندارد