پرینت

نقشه ملی توانمندسازی زنان در ICT تدوین می شود

on .

نقشه ملی توانمندسازی زنان در ICT تدوین می شودنقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمندسازی زنان در کشور تدوین می شود.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای