پرینت

کارگروه اجرایی سازی سند مقابله با اخبار جعلی تشکیل شد

on .

کارگروه اجرایی سازی سند مقابله با اخبار جعلی تشکیل شدکارگروه اجرایی سازی سند « الزامات پیشگیری و مقابله با اخبار جعلی » در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای