پرینت

نماینده ویژه‌ برای کسب و کارهای دیجیتال منصوب می کنم

on .

نماینده ویژه‌ برای کسب و کارهای دیجیتال منصوب می کنموزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه از پلتفرم های داخلی به عنوان یکی از مولفه های قدرت کشور حمایت می کنیم، گفت: به زودی نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال منصوب خواهم کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای