پرینت

سناریوهای مختلف برای ایجاد «شرکت ملی ترانزیت اینترنت» بررسی شد

on .

سناریوهای مختلف برای ایجاد «شرکت ملی ترانزیت اینترنت» بررسی شدراهکارهای تأسیس « شرکت ملی ترانزیت اینترنت» با هدف ایجاد مسیری از طریق ایران برای اتصال کشورها به اینترنت بین الملل در پژوهشگاه ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و مدل مفهومی آن ارائه شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای