پرینت

رویکرد کنونی اروپا در حاکمیت پلتفرم های نرم افزاری

on .

رویکرد کنونی اروپا در حاکمیت پلتفرم های نرم افزاریمرکز ملی فضای مجازی در گزارشی رویکرد کنونی اروپا در حاکمیت پلتفرم های نرم افزاری را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر این سکوها، مورد بررسی قرار داد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای